Regulamin przewozu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie dokonanej rezerwacji
b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów.
c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez pasażera do pojazdu
d) Rezerwacja przejazdu – przysłana przez Pasażera i potwierdzona przez Przewoźnika wiadomość zawierająca: imię i nazwisko Pasażera, datę przejazdu oraz adresy (wyjazdu i przyjazdu), telefon kontaktowy do Pasażera.

1.2 Dokonanie rezerwacji – oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Umowa przewozu
Jest zawarta w momencie dokonania przez klienta rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości sms lub e-mail oraz potwierdzenie tej rezerwacji przez Przewoźnika.
W momencie dokonania rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

3. Pasażer
Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę.
Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty uprawniające go do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).
Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w. dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie czekać na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.
Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia pojazdu lub wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

Pasażer jest zobowiązany:
– do podania dokładnego adresu: kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr budynku, mieszkania,
– do bycia w kontakcie telefonicznym pod podanym w rezerwacji nr telefonu w przeciągu 12 godz. przed odjazdem w celu poinformowania go przez Przewoźnika o dokładnej godzinie wyjazdu.
Pasażer powinien oczekiwać pod wskazanym w rezerwacji adresem 15 min. przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu.
W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
Opłatę za przejazd Pasażer powinien uiścić przed rozpoczęciem podróży

4. Przewoźnik
Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu lub wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo realizowanego przejazdu lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na poczet przejazdu.
W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, problemy techniczne, warunki atmosferyczne) ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

5. Bagaże
Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 30 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
Za nadbagaż może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości od 20 do 100 zł (w zależności od wagi i gabarytu bagażu).
Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
Przedmioty pozostawione w busie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Te które zostają pozostawione w pojeździe – są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 14 dni i są do odebrania w siedzibie firmy.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadbagażu w przypadku zbyt dużej jego wagi lub braku miejsca w luku bagażowym.

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików Cookies.